ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding
1. Dit zijn onze uitgebreide regels, beter bekend als Voorwaarden. Hier gaan we in op de details van de spelregels. Onze dienstverlening is complex, hoe makkelijk we het ook proberen te maken.
2. Deze Voorwaarden zijn aanvullend aan de spelregels hierboven, maar als ze onverhoopt tegenstrijdig zijn dan gaan de Voorwaarden voor.
3. Wij kunnen de Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het moment dat deze gepubliceerd staan op onze website of in de bestelapplicatie. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte brengen van de wijzigingen.
4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

2. Enkele begrippen
1. Drukwerk omvat drukwerk en printwerk op welk materiaal dan ook en onbewerkt drukwerk.
2. Diensten zijn alle diensten die wij bieden rondom het Drukwerk.
3. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Mockups en Klant betreffende de levering van Drukwerk en/of het verlenen van Diensten, alsmede iedere opdracht die Klant aan Mockups  verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden.
4. Specificaties: de technische en functionele specificaties voor het Drukwerk zoals beschreven op onze website, de bestelapplicatie van Mockups .

3. Totstandkoming Overeenkomst
Als je ons een opdracht geeft en wij accepteren de opdracht, speciaal opdrachten via offertes, dan bevestigen wij schriftelijk de opdracht en daarmee de acceptatie.

4. Opdrachten
1. De Klant geeft een opdracht via onze ons contactformulier of schriftelijk bij speciaal opdrachten via offertes.
2. Opdrachten geplaatst door Klant zijn onherroepelijk, tenzij anders aangegeven.
3. Een opdracht dient te worden geplaatst volgens de instructies zoals weergegeven op ons platform Mockups . Een toezending die niet volgens de Specificaties en procedure is opgestuurd hoeft Mockups  niet te accepteren.
4. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van het bestand, zijn uitsluitend het risico van Klant.
5. Mockups  voert een (automatische) controle uit nadat de opgemaakte bestanden zijn opgestuurd. Tijdens deze controle gaat Mockups  na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het drukken. Mockups  controleert uitdrukkelijk niet of een bestand fouten bevat in; ontwerp, tekst, kleur(dekking), positionering, uitsparingen, overdruk, aansluitingen van doorlopers in ontwerp, paginavolgorde of scherpte van het bestand.
6. De Klant houdt rekening met het feit dat de kleur van drukwerk na productie kan afwijken van de kleuren van andere (met andere technieken geproduceerde) drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf geprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft de Klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
7. Wanneer de Klant na levering van het Drukwerk een afwijking constateert in (i) het formaat), dan maakt de Klant geen aanspraak op een schadevergoeding wegens tekortkoming, wanneer de afwijking kleiner is dan 1%.  Wanneer de Klant na levering van het Drukwerk een afwijking constateert in (ii) het aantal (de oplage), dan maakt de Klant geen aanspraak op een schadevergoeding wegens tekortkoming, wanneer de afwijking kleiner is dan 5%. Afwijkingen in kwaliteit (gevoel) en gramgewicht van het papier zijn toegestaan in zekere mate.

5. Annulering
1. Klant kan de Overeenkomst enkel annuleren door gebruik te maken van het contactformulier in de website. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Mockups  is bevestigd via een schriftelijk bij speciaal opdrachten via offertes.
2. Klant kan de order niet meer annuleren nadat Mockups  de statusvermelding ‘In productie’ heeft gewijzigd of schriftelijk heeft bevestigd bij speciaal opdrachten via offertes.
3. Indien er kosten zijn verbonden aan de annulering, is Klant deze door Mockups  gemaakte kosten verschuldigd aan Mockups . Deze kosten worden, alvorens de annulering doorgezet wordt, gecommuniceerd met de Klant

6. Prijzen
1. Prijzen en tarieven worden weergegeven op ons platform Mockups . De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
2. Indien Mockups , verpakking, verzending of verzekering van het Drukwerk op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Mockups  gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven wijzigingen als gevolg van een verhoging in de kostenfactoren, is Mockups  gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen.

7. Facturering en betaling
1. Klant moet bij het tekenen of goedkeuren van een offerte en na ontvangst van de factuur vooraf betalen. 
2. Betaling van facturen door Klant dient plaats te vinden binnen veertien (7) dagen na factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
3. Mockups  is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen.
5. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan Mockups over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door Mockups  ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Klant.
6. De door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. In het geval de financiële positie van Klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft Mockups  het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

8. Levering
1. Levering in België vindt plaats op de dag(en) waarop de Klant dit heeft aangegeven op de website, via passend vervoer gekozen door de Klant, echter in opdracht gegeven door Mockups . Daarbij wordt het Drukwerk op een gebruikelijke, vaak per product geoptimaliseerde, wijze verpakt. Op het moment dat het Drukwerk uit handen is gegeven aan de door de Klant gekozen carrier, zal de verantwoordelijkheid van Mockups  stoppen. Vertragingen of zoekraken van (een) pakket(ten) of palletzending(en) door de carrier onderweg, valt niet direct onder de verantwoordelijkheid van Mockups . Mockups helpt je eerder bij het oplossen van vertragingen of zoekraken door de carrier, indien er is gekozen voor de bezorgoptie: “Zeker” of “Zeker & Vast”.
2. Mockups  is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
3. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is dus geen sprake van een fatale termijn tenzij gekozen voor de leveroptie “Zeker en Vast”. Mockups  is derhalve pas in verzuim nadat Klant haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om het Drukwerk alsnog te leveren. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst, op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Mockups  (na bevestiging van de Opdracht door Mockups  met de status “In productie” ).
4. Klant is verplicht het overeengekomen Drukwerk op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering af te nemen van Mockups . Indien buiten de schuld van Mockups de aflevering niet op de overeengekomen plaats en/of de overeengekomen tijd kan geschieden, zal Mockups  het Drukwerk nog één keer kosteloos aanbieden. Indien de aanlevering opnieuw niet lukt, zal Mockups  het Drukwerk maximaal 30 dagen voor rekening en risico van Klant opslaan. Indien Klant het Drukwerk na 30 dagen niet heeft opgehaald, zal Mockups  het Drukwerk (laten) vernietigen. Klant blijft ook in dat geval het gefactureerde bedrag verschuldigd. Kosten voor eventuele opslag, alsmede kosten voor het opnieuw aanleveren worden aan de Klant doorbelast.
5. Indien Klant achterstallig is in het betalen van enige factuur, is Mockups  gerechtigd het Drukwerk voor rekening en risico van Klant op te slaan en de (eerste) oplevering uit te stellen tot alle vervallen facturen zijn betaald.

9. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Mockups  spant zich in de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
2. Mockups  is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, niet juist en onvolledig of niet conform de afspraken ter beschikking van Mockups  staat of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Mockups  het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5. Indien Klant, na een schriftelijke herinnering van Mockups , niet noodzakelijke informatie aanlevert of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, dan is Mockups  gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie te beëindigen.
6. Mockups  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Mockups  is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
7. Indien de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van Klant komen, dient Klant de daaruit voor Mockups  voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan Klant kan worden toegerekend.
8. Klant ontleent aan de Overeenkomst uitsluitend aanspraken ten aanzien van Mockups  en Klant doet afstand van het recht om de (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de door Klant met Mockups  gesloten Overeenkomst of voor wier handelen of nalaten 

10. Meerwerk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid redelijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Wanneer de Klant gebruik maakt van de Diensten van Mockups ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Ook indien Mockups  in dit geval handelingen verricht ten behoeve van het Drukwerk, zoals het bijsnijden of knippen van Drukwerk, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en Drukwerk.
2. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Mockups  ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, staat Klant ten aanzien van Mockups  ervoor in dat de styling en opmaak van het door Klant bepaalde drukwerk, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder expliciet begrepen het auteursrecht van derden. Klant vrijwaart Mockups  voor alle schade en nadeel die Mockups  lijdt indien het Drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Mockups  tegen aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.
3. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Mockups  ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, heeft Mockups  het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak.
4. Enkel in het geval dat Klant op het platform samen met Mockups  Drukwerk ontwerpt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Mockups . Mockups  is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door Mockups  verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen. Daarnaast berusten alle rechten van intellectuele eigendom eveneens bij Mockups  in het geval van co-creaties ontstaan met input van Klant ten behoeve van onder andere het verbeteren van features en tools van Mockups .

12. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat Mockups  het Drukwerk conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 7.1, ook indien Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt.
2. Al het door Mockups  geleverde Drukwerk blijft eigendom van Mockups  tot het moment Klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Mockups Print.com heeft voldaan.

3. Drukwerk waarop het eigendomsvoorbehoud van Mockups  rust, dient door Klant gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mag door Klant niet worden (i) vervreemd en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mockups .
4. Mocht Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Mockups  niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Klant op eerste verzoek van Mockups  verplicht op eigen kosten direct het Drukwerk aan Mockups  te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan.

13. Inspectie
1. Klant is verplicht het Drukwerk onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten ter zake van zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering nauwkeurig en voldoende omschreven schriftelijk of via het contactformulier, ter kennis worden gebracht aan Mockups , bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Mockups  vervalt. Verborgen gebreken dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden schriftelijk en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis worden gebracht aan Mockups , bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Mockups  vervalt. Op verzoek van Mockups is de Klant verplicht om foto’s en/of bewijsexemplaren of de complete order toe te sturen voor de klachtafhandeling.

14. Garantie
1. Mockups  zal het Drukwerk leveren met de Specificaties zoals in de opdrachtbevestiging vermeldt, daarbij rekening houdend met datgene waarover in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Indien Klant een beroep doet op de garantie en dit is terecht dan zal Mockups  naar haar keuze:
a. Het Drukwerk vervangen voor een herdruk van het originele bestand, tenzij het originele bestand wegens technische reden moet worden vervangen;
b. Een gepaste vergoeding bieden voor de aanschafprijs.
3. Retourkosten voor niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt voldaan door Mockups . De Klant zal wel instructies voor transport in acht nemen.
4. Het niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt eigendom van Mockups  zodra het vervangen is of er een vergoeding voor is toegekend.
5. Mockups  staat er uitsluitend voor in dat het Drukwerk geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Wordt het Drukwerk voor een ander, algemeen of bijzonder, doel gebruikt, dan geeft Mockups  geen garantie af over de geschiktheid voor het doel voor het betreffende Drukwerk. Het maakt daarbij niet uit of Mockups op de hoogte was van dit doel.
6. Geen garantieverplichting bestaat voor de door Klant voorgeschreven materialen en/of onderdelen of voor door Klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
7. Indien wordt vastgesteld dat het geretourneerde Drukwerk niet gebrekkig is en wel aan de Specificaties beantwoordt, dient Klant de prijs van het Drukwerk te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport en afhandeling.
8. Mockups  heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het Drukwerk ondeugdelijk, in strijd met de door Mockups  gegeven instructies en/of niet op de juiste wijze is gebruikt of bewaard.
9. Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 13 uitsluitend rechtstreeks voor Klant en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Mockups  van de hand gewezen.

15. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Mockups  in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Mockups  gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Mockups  beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van EUR 10.000,00.
2. Mockups  is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill en verlies van gegevens.
3. Een eventuele vordering van Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Mockups , komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
4. Alle aanspraken van Klant vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Klant respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
5. Het bepaalde in Artikel 13 en dit Artikel 14 van deze Voorwaarden omvat de volledige aansprakelijkheid van Mockups en de met haar verbonden ondernemingen in verband met het gebrekkige of het niet aan de Specificaties beantwoordende Drukwerk.
6. Klant vrijwaart Mockups  voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

16. Overmacht
1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
3. In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens Klant ontstaat, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of indien naar redelijkheid door Mockups  verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Indien Mockups  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

17. Beëindiging
1. Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Mockups  eventueel heeft of ten dienste staan van Mockups  uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, is Mockups  gerechtigd de Overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant, indien:
a. Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling;
b. enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van Klant op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door Klant wordt geïnitieerd), Klant onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst of ten behoeve van crediteuren van Klant een overdracht plaatsvindt of Klant zijn activiteiten staakt;
c. de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op Klant;
d. Klant overlijdt;
e. aan de zijde van Klant een wijziging in de zeggenschap voordoet; of
f. Klant wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. In alle gevallen genoemd in 16.1 is iedere vordering welke Mockups  ten laste van Klant heeft direct opeisbaar.

18. Geheimhouding
1. Print.com en Klant zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.

19. Privacy statement
Mockups  beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover kan de Klant de Privacy Policy van Mockups  raadplegen.

20. Overdracht
Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mockups .

21. Afwijkingen / Nietigheid
1. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover Mockups  deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Mockups  en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

22. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met Mockups  gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Belgisch recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Goederen van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.
3. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Oostende, zittingsplaats Oostende.

Content Creation [$%^&* $^%$}"^%#] Social Media [$%&@) &*$#*^#] Engaging SMM [%#{}")&*(&^%#%*] Game Streamers [$%^&* $^%}"I&^%#]

Video afspelen